Algemene voorwaarden

1. Voor al onze verkopen gelden onderstaande leverings-, betalings- en verkoopsvoorwaarden.  Door het overmaken van een order aanvaardt de koper deze algemene verkoopsvoorwaarden,  ongeacht de voorwaarden die de koper op zijn eigen documenten drukt.

2. Al onze facturen zijn, zonder korting, betaalbaar binnen 15 dagen,  tenzij schriftelijk anders overeengekomen en met uitzondering van chocoladefonteinen en andere apparatuur welke contant of op voorhand  betaalbaar zijn.

3. De vermelde bedragen zijn uitgedrukt in Euro (€) en exclusief btw.  Vervoerskosten bedragen 35 € per adres voor België, vervoerskosten buitenland op aanvraag. Vervoerskosten en werkuren voor chocoladefonteinen en herstellingen zijn afhankelijk van de afstand.

4. Bij iedere vertraging in de betaling is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 15% per jaar, en dit vanaf de vervaldag, zulks onverminderd eventuele schadevergoeding.

5. Bij wanbetaling zal het bedrag der factuur worden verhoogd met een aangenomen schadeloosstelling van 20%, dit met een minimum van 75,00 €, onverminderd de gerechts- en uitvoeringskosten en dit na ingebrekestelling per aangetekend schrijven.

6. De geleverde goederen blijven ten allen tijde eigendom van de firma Amversa bvba tot volledige betaling van alle openstaande en niet vervallen facturen.

7. De opgegeven leveringstermijnen zijn louter indicatief. De verkoper zal deze naar beste vermogen naleven, zonder dat vertragingen de koper enig recht op schadevergoeding of annulatie geven.

8. Alle klachten, in het bijzonder betreffende hoeveelheid, kwaliteit en conformiteit van de goederen, moeten de verkoper, om geldig te zijn, onmiddellijk en ten laatste 7 kalenderdagen na ontvangst der goederen per aangetekend schrijven worden overgemaakt. Klachten en/of geschillen, van welke aard ook, geven de koper geen recht tot uitstel van betaling.

9. Kleine afwijkingen in kleur en/of lettertype bij het bedrukken geven geen recht tot klacht. Klachten betreffende chocolade-artikelen of andere voedingswaren zijn steeds onontvankelijk indien de koper de goederen na levering niet correct behandelde: d.w.z. stockagetemperatuur tussen 15°C en 18°C, relatieve vochtigheid max. 55% en geen opslag in de nabijheid van sterk ruikende producten en/of sterke geurontwikkeling door machines e.d.

10. Indien de koper zich verbindt tot het personaliseren van chocolade-artikelen en/of verpakkingen met naam, logo, slogan, … van de koper, wordt hij verondersteld als daartoe gemachtigd. Tekeningen, ontwerpen, clichés, drukfilmen, (mouleer)vormen, stansmessen e.d. door de verkoper vervaardigd en/of aangerekend, maken deel uit van het materiaal van de verkoper. De koper mag er, behoudens schriftelijk akkoord, de afgifte niet van eisen.

11. Slechts de Belgische wetgeving is van toepassing.

12. In geval van procedure is alleen de rechtbank van Antwerpen  bevoegd.

OPMERKING:

De officiële benaming van onze onderneming is “Amversa BVBA” met maatschappelijke zetel gevestigd te Kringstraat 7, 2520 RANST en met ondernemingsnummer: BE 0898.235.836.

Officiële documenten zoals facturen e.d., gericht aan ons bedrijf, of verwijzingen in BTW-listings e.d. dienen dan ook de officiële benaming en adressering te dragen.